Anasayfa / haber 2 Ocak 2015 43.542 views

Öğretmen Nasıl MEB Müfettişi Olur?


Hemen hemen tüm öğretmenlerin hayalidir müfettiş olarak görev yapmak fakat oldukça zor bir süreçtir MEB müfettişliğine atanmak. İşte MEB’de Müfettişliğe başlamak için gerekli şartlar ve kurallar.

 

MÜFETTİŞ SINAVA KATILABİLECEKLER: Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış Bakanlık mensupları.

Vergi Müfettişi Yardımcısı Alınacak 2017 TIKLA

SINAV KONULARI

SINAV KONULARI A- GENEL MEVZUAT 1) T.C.Anayasası, 

2) İdare Hukuku(Genel Esaslar, İdari Yargı, Türkiye’nin Yönetim Yapısı)

3) Devlet Memurları Kanunu,

4) İl idaresi Kanunu,

B- ÖZEL MEVZUAT

1) 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

2) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

3) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 1702, 4357, 5816 ve 3628 sayılı Kanunlar,

C- ÖZEL ALAN BİLGİSİ

1) Ortaöğretim kurumları ile ilgili idari yönetmelikler,

2) Eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili yönetmelikler,

3) Branş bilgisi,

4) Öğretim metot ve teknikleri,

D-YABANCI DİL

İngilizce, Fransızca Almanca dillerinden birisi. (Yabancı dil puanı ortalama puanları eşit olan adayların başarı sıralamasında dikkate alınır.)

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılabilmek için;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,

2. Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik (en az şube müdürlüğü, ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılığı) yapmış Bakanlık mensubu olmak,

3. Sicili ile yapılacak inceleme ve araştırma sonunda tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına alınmasına engel hali bulunmamak,

4. Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,

5. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk yaşından gün almamış olmak, (01 OCAK 1971 ve daha sonraki tarihte doğmuş olmak.)

6. Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair beyanda bulunmak.

 

http://www.sinavlar.meb.gov.tr ve Teftiş Kurulu Başkanlığı internet sayfasında ilan edilecektir. SINAVA KATILMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

 

SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

2. Cumhuriyet Savcılığından alınacak, sabıka kayıt belgesi,

3. 4,5×6 ebadında 4 adet vesikalık renkli fotoğraf,

4. Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti

5. Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,

6. Hizmet belgesi (asıl olarak yöneticilik yapılan tarihler açıkça belirtilecek).

7. Kendi el yazısı ile öz geçmişi,

8. Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka hesap belgesi.

9. 0naylı Sınav Başvuru FormuSINAVA BAŞVURU SÜRESİ:

 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvuru evrakının sınav kurulunca incelenmesi sonucunda, sınav başvurusu kabul edilen ve edilmeyen adaylar 27 Eylül 2010 tarihinden itibaren

Başvurusu kabul edilen adaylar 04 Ekim 2010 tarihinden itibaren başvurusunu yaptığı kurumlardan “SINAV GİRİŞ BELGESİ” alacaklardır.

Başvurusu kabul edilmeyen adaylar itirazlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaktır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Müfettiş Yardımcılığı Giriş (Yazılı-Test) Sınav sonuçları; değerlendirmenin tamamlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na intikal ettirildiği tarihten sonraki (7) gün içerisinde Bakanlık merkez binasında (halkla ilişkiler bölümünde), Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda, Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul ve İzmir Çalışma Merkezlerinde, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan ve başarı sıralamasında branşlara göre belirtilen kontenjan sayısının iki katı arasına giren adaylara sözlü sınav yeri, günü ve saati ayrıca yazılı olarak duyurulacaktır.

Başarısız olan adayların başvuru belgeleri istekleri üzerine, kendilerine elden veya postayla iade edilecektir.

SINAVA KATILACAKLARDAN ALINACAK ÜCRET:

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş (Yazılı-Test) Sınavına katılacaklardan, sınavla ilgili iş ve işlemler ile basılı evrak karşılığında 45,00 TL (Türk Lirası) ücret alınır. Bu ücret, sınava girecek kişiler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün T.C.Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi, T.Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve T.Halk bankası A.Ş. Küçükesat/Ankara Şubesi nezdindeki hesaplardan herhangi birine kurumsal tahsilât programı aracılığı ile yatırılır. Ücretin yatırıldığına ilişkin ödeme belgesi başvuru evrakı ile birlikte verilir. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmez)

SINAVLA İLGİLİ DANIŞMA HATLARI: Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın (0312) 4251438, 4131657 4131658 ve 4131881 numaralı telefonları ile WEB sitesinden gerekli bilgiler alınabilir.


Konu İle İlgili Görseller
Öğretmen Nasıl MEB Müfettişi Olur?
Etiketler
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum Yap